ثواب این طراحی تقدیم به ایت الله شیخ جعفر شوشتری....