هدر مجموعه حاج قاسم

ثواب این طراحی تقدیم به شهدای فرودگاه بغداد

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

                                        حاج قاسمی که من میشناسم ۱

                                        حاج قاسمی که من می‌شناسم ۲

                                        حاج قاسمی که من می‌شناسم ۳

                                        حاج قاسمی که من می‌شناسم ۴

                                        حاج قاسمی که من می‌شناسم ۵

                                        حاج قاسمی که من می‌شناسم ۶

                                        حاج قاسمی که من می‌شناسم ۷

                                        حاج قاسمی که من می‌می‌شناسم ۸

                                        حاج قاسمی که من می‌شناسم ۹

                                        حاج قاسمی که من می‌شناسم ۱۰

                                        حاج قاسمی که من می‌شناسم 11

                                        حاج قاسمی که من می‌شناسم 12

                                        حاج قاسمی که من می‌شناسم ۱۳

                                        حاج قاسمی که من می‌شناسم ۱۴

                                        حاج قاسمی که من می‌شناسم ۱۵

                                        تا آخرش هستم 

                                        کی به شما اجازه داد؟

ادامه دارد...

                                                          برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.